• Viện Khoa học Cảnh sát

    Thực hiện Quyết định số 4788/QĐ-BCA ngày 27/7/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Học viện CSND và Quyết định số 5059/QĐ-BCA ngày 20/08/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Khoa học Cảnh sát, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 30/11/2015, Học viện Cảnh sát nhân dân đã thành lập một đơn vị mới là Viện Khoa học Cảnh sát.

1