• Thể lệ bài viết đăng trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân

    Để đảm bảo chất lượng của các bài viết đăng tải trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Ban Biên tập Tạp chí ban hành thể lệ bài viết đăng trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân như sau:

  • Quy định về chính tả, cách viết hoa và thuật ngữ trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân

    Để chuẩn hóa chính tả và thuật ngữ tiếng Việt sử dụng trong các bài viết trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân, căn cứ vào Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt ban hành theo Quyết định số 240/QĐ ngày 05/3/1984 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Phụ lục IV (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ) Ban biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân quy định về chính tả, cách viết hoa và thuật ngữ trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân như sau:

1