Thể lệ bài viết đăng trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân

1. Nội dung bài viết

1.1. Các bài viết cần quán triệt đầy đủ định hướng của Tạp chí là thể hiện các kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn và công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác giáo dục - đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân... Tạp chí đặc biệt ưu tiên và chú trọng những bài viết có phân tích sâu về lý luận về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bài có tính ứng dụng trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân...

1.2. Bài viết cần nêu được những ý kiến, quan điểm, nội dung mới. Ban biên tập khuyến khích những bài viết có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mang tính phản biện khoa học, mang tính xây dựng tích cực.

1.3. Bài viết gửi đăng Tạp chí Cảnh sát nhân dân phải là bài viết chưa được công bố. Tác giả là chủ sở hữu quyền tác giả của bài viết và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung khoa học, cũng như các thông tin, tư liệu, số liệu... trong bài viết.

1.4. Bài viết tuân thủ đúng quy định của Luật Báo chí.

2. Hình thức trình bày bài viết

2.1. Bài gửi đăng Tạp chí phải được đánh máy trên giấy khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1.5 lines, cách đoạn 3 pt.

2.2. Mỗi bài có độ dài từ 5 đến 7 trang, bao gồm 01 bản điện tử (bắt buộc) và 01 bản in. Bài viết được đính kèm bản tóm tắt nội dung khoảng 6-8 dòng (bằng tiếng Việt và khuyến khích có thêm bản dịch tiếng Anh) tóm tắt ý tưởng, nội dung chính và đóng góp mới của bài viết.

2.3. Bài viết trình bày thành các phần, các mục rõ ràng, mạch lạc và hợp lý; Nếu bài viết được chia thành các mục và tiểu mục, đánh số theo thứ tự, ví dụ: 1.; 1.1.; 1.1.1.;...

2.4. Cách thức trích dẫn trong bài viết như sau:

- Đối với những đoạn trích dẫn nguyên văn ngắn dưới 3 dòng thì phải để trong ngoặc kép; nếu trích dẫn nội dung thì không cần để trong dấu ngoặc kép.

- Đối với những đoạn trích nguyên văn dài 3 dòng trở lên, cần xuống dòng, thụt lề so với bài chính 2 cm, không cần ngoặc kép.

Cả hai cách trích dẫn trên đều phải chú thích nguồn đầy đủ (bằng cách chú thích dưới bài viết).

2.4. Tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn (có phiên dịch ra tiếng Việt kèm theo), trừ những tên đã được Việt hóa (như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức...).

2.5. Tài liệu tham khảo sử dụng trong bài viết cần được chú thích đầy đủ tên tài liệu, tác giả, ngày, tháng xuất bản (đăng tải) của tài liệu tham khảo, theo thứ tự sau đây:

- Đối với tài liệu là sách: Tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, số trang trong sách được trích dẫn.

Ví dụ: GS,TS. Nguyễn Xuân Yêm, Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trách nhiệm của Đảng, nhà nước, và toàn xã hội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2008, tr.156.

- Đối với tài liệu là các bài tạp chí: Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, số xuất bản, năm và tháng xuất bản.

Ví dụ: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Nguyễn Quang Dũng, Nguyên nhân và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm cướp tài sản do người chưa thành niên gây ra, Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 12/2014, tr.32-36.

- Đối với tài liệu trên trang thông tin điện tử, báo điện tử: Tên tác giả, tên bài viết địa chỉ truy cập, ngày/tháng/năm truy cập.

Ví dụ: Lê Nguyễn, Tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Quy định còn bất cập, http://baophapluat.vn/tu-phap/tuoi-chiu-trach-nhiem-hinh-su-quy-dinh-con-bat-cap-139960.html (truy cập ngày 05/01/2012).

2.6. Bài viết ghi rõ tên tác giả, địa chỉ làm việc, chức danh khoa học, chức vụ, địa chỉ nhà, số điện thoại, hòm thư điện tử và số tài khoản cá nhân (nếu có) của tác giả để thuận tiện cho Tạp chí liên lạc khi trao đổi thông tin và chi trả nhuận bút.

3.  Cách thức gửi bài

Tác giả có thể gửi bài theo các cách thức sau:

- Gửi bài qua địa chỉ hòm thư điện tử của Tạp chí Cảnh sát nhân dân: banbientap@csnd.vn - toasoan@csnd.vn.

- Gửi bài đánh máy (kèm theo bản điện tử đã ghi ra đĩa CD hoặc gửi kèm USB) qua bưu điện tới địa chỉ tòa soạn: Tạp chí Cảnh sát nhân dân - Học viện Cảnh sát nhân dân phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Trực tiếp gửi bài tại Tòa soạn.

4. Trao đổi thông tin giữa Ban Biên tập và Tác giả

4.1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được bài viết, Ban biên tập Tạp chí sẽ thông báo lại cho Tác giả về việc có sử dụng bài viết hay không qua điện thoại hoặc thư điện tử.

4.2. Trường hợp bài viết cần phải sửa chữa hoặc có những nội dung, vấn đề cần trao đổi, Ban biên tập Tạp chí sẽ liên hệ xin ý kiến tác giả hoặc gửi lại bài đã biên tập để tác giả chỉnh sửa.

4.3. Tạp chí không trả lại bản thảo nếu bài viết không được sử dụng.

4.4. Sau khi gửi bài, nếu muốn chuyển bài sang đăng tải tại các cơ quan báo chí khác, Tác giả phải thông báo để Tạp chí Cảnh sát nhân dân biết.

4.5. Tác giả có bài viết đăng tải trên ấn phẩm Tạp chí Cảnh sát nhân dân sẽ nhận được 01 cuốn tạp chí biếu và nhuận bút trả theo quy định. Ban biên tập sẽ gửi Tạp chí biếu theo địa chỉ Tác giả cung cấp.

4.6. Bài viết được đăng trên Tạp chí in có thể được đăng tải trên trang Thông tin điện tử Tạp chí Cảnh sát nhân dân: www.csnd.vn - www.canhsatnhandan.vn.

BAN BIÊN TẬP


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT