10 sự kiện nổi bật của Học viện CSND năm 2018

Quán triệt phương châm “Chủ động, Đổi mới, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” của Bộ Công an, năm 2018, Học viện CSND đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Ngành Công an và đang phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và đạt chuẩn Quốc gia.

Đã xem:4956

Thư viện video khác