Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng CAND

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, thực hiện nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Đối với Công an nhân dân, Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Điều này đã được khẳng định trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quyết định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và trong Hiến pháp, cũng như các đạo luật quan trọng khác của Nhà nước.

Nguồn: ANTV
Đã xem:5698

Thư viện video khác