Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong học viên CSND

Luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng trong khối học viên, đặc biệt, qua hai năm thực hiện chuẩn đầu ra về chính trị, công tác phát triển đảng tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã có được những chuyển biến tích cực. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học viên, điều này còn có ý nghĩa rất lớn trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đến từng sinh viên.

Đã xem:4607

Thư viện video khác