Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di sản vô giá của dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn nửa thế kỷ, nhưng những điều Người nói, Người viết, Người làm; đặc biệt là bản Di chúc thiêng liêng Người để lại cho chúng ta vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, một di sản vô giá, kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức và phong cách của vị lãnh tụ vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Nguồn: ANTV
Đã xem:14420

Thư viện video khác