Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và coi sách báo là món ăn tinh thần để phát triển tri thức xã hội.

Đã xem:5805

Thư viện video khác