Đóng góp của đội ngũ trí thức Công an nhân dân

(ANTV) - Những thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã phần nào khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Sức mạnh ấy được xây dựng trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức, đã và đang tiếp tục được củng cố vững chắc. Hiện nay, lực lượng trí thức nước nhà, trong đó có đội ngũ trí thức lực lượng CAND đã không ngừng phấn đấu, hi sinh, hăng hái tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nguồn: ANTV
Đã xem:1211

Thư viện video khác