Nâng cao trình độ điều tra viên trong tiến trình cải cách tư pháp

Ngày 6/5, Học viện CSND tổ chức hội thảo khoa học: “Đào tạo, bồi dưỡng đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của Điều tra viên trong tiến trình cải cách tư pháp”. Hội thảo nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của các điều tra viên trước yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đã xem:4459

Thư viện video khác